“Nowe słowa na start” to podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej wydany przez Nową Erę. Książka zapoznaje ucznia z najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny kultury, literatury, nauki o języku i ortografii. Treści zawarte w podręczniku zostały zgrupowane w siedmiu blokach tematycznych.

Podział na bloki tematyczne

 • Oblicza miłości
 • Pochwała życia
 • Charaktery
 • Ojczyzna
 • Wyobraźnia
 • Dobro i zło
 • Nadzieja

Każdy rozdział zawiera utwory literackie (w całości lub we fragmentach) oraz polecenia do tekstów kształtujące umiejętności mówienia i pisania. Mogą to być zadania dotyczące analizy tekstu literackiego, formułowania wniosków, charakteryzowania bohaterów, dyskusji czy uzasadniania własnego zdania. Są też polecenia dotyczące skonstruowania konkretnej formy wypowiedzi pisemnej.

Formy wypowiedzi pisemnej scharakteryzowane w podręczniku do klasy VII

 • opis sytuacji
 • opis przeżyć wewnętrznych
 • charakterystyka
 • wypowiedź argumentacyjna
 • rozprawka
 • wywiad

W każdym dziale podręcznika ujęte zostały zagadnienia z wiedzy o języku. W klasie VII zagadnienia te dotyczą rodzajów imiesłowów, części zdania, związków wyrazów w zdaniu, budowy i rodzajów wypowiedzeń pojedynczych i złożonych, budowy słowotwórczej wyrazów. Znajdują się tu również zasady ortograficzne, dotyczące m.in. pisowni “nie” z różnymi częściami mowy oraz imiesłowami, pisowni wyrazów wielką i małą literą, pisowni przedrostków i przyrostków, pisowni wyrazów z “ż”, “rz”, “ó”, “u”,”ch”, “h”, pisowni przyimków złożonych i  zasad cytowania.

Jakie lektury omówione są w podręczniku?

 • “Balladyna”
 • Stary człowiek i morze”
 • fraszki J. Kochanowskiego
 • “Treny” J. Kochanowskiego
 • “Opowieść wigilijna”
 • bajki Krasickiego
 • “Dziady” cz.II
 • Świtezianka”
 • “Zemsta”

Po każdym rozdziale znajduje się podsumowanie. Ćwiczenia z serii “Sprawdź, czy potrafisz” dotyczą pracy z podanym tekstem źródłowym. Sprawdzają stopień zrozumienia tekstu, umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, analizowania, uogólniania, wyciągania wniosków oraz umiejętność samodzielnego redagowania wypowiedzi pisemnej.